Prisijungimas valdybai
Vardas:
Slaptažodis:

Kredito unija


       Alytaus kredito unija yra kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis. Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, savo įstatais, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, kitais įstatymais bei priežiūros institucijos priimtais teisės aktais. Alytaus kredito unija licenciją savo veiklai gavo 2004 m. gegužės 20 d. Kredito unijos veiklą priežiūri ir kontroliuoja Lietuvos bankas. Alytaus kredito unija yra Lietuvos Centrinės kredito unijos narė ir Asociacijos "Lietuvos kredito unijos" narė.

Alytaus kredito unija priima indėlius, teikia paskolas, išduoda kreditines ir debetines korteles, teikia pinigų pervedimo ir elektroninės bankininkystės paslaugas.

Kredito unija - tai alternatyva bankams, tai galimybė pasirinkti ar savo finansinius išteklius visiškai patikėti tvarkyti kitiems, ar turėti  galimybę tai kontroliuoti  pačiam. Visi kredito unijos nariai gali užeiti į kredito uniją ir sužinoti kapitalo pakankamumo, likvidumo, pelningumo ir kitus  unijos būklės rodiklius.

Alytaus kredito unijos yra šie organai: visuotinis narių susirinkimas, valdyba, stebėtojų taryba, paskolų komitetas ir revizorius.

Tik visuotinis narių susirinkimas gali rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto ir revizijos komisijos narius (revizorių), tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo ar nuostolių atlyginimo ir t.t.
Kredito unijos pelno dalis, visuotinio narių susirinkimo sprendimu, gali būti skiriama kredito unijos narių apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) dividendams mokėti.

Kredito unijos valdyba - tai kredito unijos kolegialus valdymo organas, kurį renka visuotinis kredito unijos narių  susirinkimas iš kredito unijos narių. Valdyba priima sprendimus kredito unijos vardu ir įgyvendina kredito unijos misiją. Unijos valdyba sveikia pagal Kredito unijų įstatymą ir Alytaus kredito unijos įstatus.

Pagrindinė kredito unijos valdybos veikla -  tai kolegialus (komandinis) kredito unijos  problemų sprendimas, optimaliausių sprendimų paieška ir priėmimas, pačių priimtų sprendimų vykdymo organizavimas ir/arba sprendimų vykdymas.

Stebėtojų taryba
yra kolegialus kredito unijos priežiūros organas.
Stebėtojų tarybą renka kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Stebėtojų taryba kontroliuoja kaip paskolų komitetas, valdyba ir administracijos vadovas vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, vertina kredito unijos, jos valdybos, paskolų komiteto veiklą, finansinių išteklių kaupimą ir naudojimą, darbo apmokėjimą, finansinę būklę, vykdo kitas jai įstatymo priskirtas funkcijas.

Paskolų komitetą renka visuotinis kredito unijos narių  susirinkimas iš kredito unijos narių. Paskolų komitetas nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų. Jis numato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui.

Revizorius privalo patikrinti kredito unijos metinę finansinę atskaitomybę, tuo remdamasis pateikti revizoriaus išvadą dėl šios atskaitomybės visuotiniam kredito unijos narių susirinkimui.

Alytaus kredito unijos administraciją sudaro kredito unijos administracijos vadovas ir buhalteris . Kredito unijos administracija vykdo visuotinio narių susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos nutarimus ir atlieka kitas įstatymuose, kredito unijos dokumentuose nustatytas funkcijas.
Internetinė bankininkystė