Kas naudinga Alytaus kraštui?

Kategorija Be kategorijos | 0

Didėjanti kredito įstaigų konkurencija (auganti kooperatiniais ir savitarpio pagalbos principais pagrįsta kredito unijų sistema) bei naujų finansavimo formų plitimas gali lemti teigiamus kaimo vietovių finansavimo pokyčius. Tačiau ne visų finansų įstaigų dalyvavimas Lietuvos regiono veikloje yra pakankamai aktyvus ir naudingas vietos regionui ir jos bendruomenei.

Kredito unijų, kaip kooperatyvų teikiama nauda galėtų būti išskiriama pagal  tikslines grupes, susijusias su bendruomenėmis, t.y. vartotojus – taupytojus ir skolininkus, tačiau svarbiausia, kad kredito unija, įregistruota tame regione yra naudinga to krašto žmonėms ir bendruomenei. Labai svarbu, kad alytiškiai supranta, kad kredito unija ir bendruomenė veikia toje pačioje ekonominėje sferoje ir gali būti traktuojamos kaip partnerės. Be visuomenės ir bendruomenės narių kredito unija negali egzistuoti, o bendruomenės klestėjimas priklauso nuo verslumo įgyvendinimo regione ir kapitalo išlikimo toje bendruomenėje, ką ir užtikrina „Alytaus kredito unijos“ funkcionavimas. Be to, yra atnaujinami socialiniai ištekliai, kuriami, valdomi ekonominės veiklos projektai bei viešosios gėrybės (infrastruktūra, paslaugos ir pan.) regione, palaikomas regiono gyvybingumas ir stengiamasi įtraukti kuo daugiau žmonių. Ne veltui iniciatyva įkurti „Alytaus kredito uniją“ kilo Alytaus rajono ūkininkams. Aktyvus kredito unijos steigėjais buvo: Žemės ūkio skyriaus vedėjas  Stasys Supranavičius, kurį pažinojo ir pažįsta visi  Alytaus rajono kaimo gyventojai, tuometinis Alytaus rajono tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas Artūras Juškauskas. Alytaus kredito uniją lydi sėkmė todėl,  kad ūkininkų iniciatyvą palaikė gerai žinomi, tokie kuriais gyventojai pasitiki ir gerbiami  Alytaus rajone žmonės, kaip Albertas Jusas, tuo metu buvęs Alytaus rajono meras, pats ūkininkaujantis (modernizuotas ūkis). Tai vienas iš pirmųjų Lietuvos ūkininkų aktyviai veikęs, kuriant Lietuvos ūkininkų sąjungą. Albertas Jusas iki šol yra „Alytaus kredito unijos“ paskolų komiteto narys.  Jie ir daugelis kitų narių supranto, kad partneryste tarp vietos bendruomenės ir kredito unijos yra atnaujinami socialiniai ištekliai ir ekonomikos projektai, viešosios gėrybės, piliečių sąmoningumas.

Svarbiausia, kad pelnas yra naudojamas veiklos plėtrai, narių poreikiams tenkinti ar bendram interesui, užtikrinti darbo vietas, geresnę gyvenimo kokybę ir vietos ekonomikos vystymąsi bei jos stabilumą.

„Alytaus kredito unijos“ teikiama regionui nauda visakeriopa: ateidama į kredito uniją paskolos bendruomenė rengia projektą, tuo būdu vysto verslumą, regiono konkurencingumą ir kitus įgūdžius, kaip bendravimą ar derybų meną. Aktyvus kredito unijos dalyvavimas ir bendradarbiavimas su VVG leidžia  nukreipti daugiau kapitalo į kaimo vietovių plėtrą, kurti naujas finansavimo priemones, kaip pvz.:garantijų sistemą, palūkanų dengimą ir kt. Kredito unijos darbuotojai ir nariai dalinasi patirtimi apie projektus, išsako silpnąsias ir stipriąsias projekto vietas, nariai daugiau sužino, gali naudotis ir viešinti apie savo regiono turizmą, amatus, kulinarinį paveldą bei panašius produktus ir paslaugas. Indėliai kaupiami kredito unijose užtikrina, kad verslas ir bendruomenės galės įgyvendinti savo poreikius ir lūkesčius regione.

Yra daugybė priežasčių, kodėl ieškantys finansinių išteklių negali užmegzti ryšių su kredito unija ir atrasti tikrosios naudos. Štai keletas pavyzdžių:

  • jie vieni kitų nepažįsta;
  • jie gali vieni kitus pažinoti, bet vienas kitu nepakankamai pasitiki arba nesutaria;
  • projektų teikėjai nepateikia pakankamų garantijų, tai ypač aktualu mažos apimties projektams;
  • nesutampa jų tikslai;
  • disponuojantys finansiniais ištekliais investuodami kitose srityse gauna geresnį pelną už savo lėšas;
  • mažo biudžeto projektų vykdymo sąnaudos yra pernelyg didelės;
  • finansavimo mechanizmai yra netinkami arba per daug formalūs tikslinėms grupėms;
  • tradicinės finansų įstaigos (bankai) sumažina nedidelės apimties projektų finansavimo skaičių.

„Alytaus kredito unija“ jau seniai išsprendusi šią ryšių ir savitarpio supratimo problemą, nes unijai vadovauja regione gerai žinomi žmonės – valdyboje: pirmininkas Zenonas Anušauskas labai puikus žmogus, tolerantiškas, visuomeniškai aktyvus, Juozas Daukšys buvęs ilgametis Alytaus šampano gamyklos direktorius, gerbiamas ir žinomas Alytaus apskrityje, Gintaras Kavaliauskas Alytaus ūkininkų sąjungos pirmininkas, Alytaus rajono tarybos narys; paskolų komitete: pirmininkas – Alfonsas Kupčinskas – žinomas teisininkas ir aktyvus visuomenininkas; revizijoje: Gintautas Šapoka, žinomas kaip sąžiningas, griežtas, bet teisingas revizorius, besidomintis Lietuvos istorija, renkantis įvairiausius istorinius faktus, išleidęs kelias istorinės bibliografijos knygeles. Šie žmonės išmanano Alytaus krašto specifiką, supranta, kad kredito unija yra viena svarbiausių grandžių palaikyti Alytaus regiono gyvybingumą, verslumą bei plėtrą, todėl minėti valdymo organai ir administracijos darbuotojai deda visas pastangas ir užtikrina kokybišką narių aptarnavimą, nes jie yra šios bendruomenės dalis ir jiems svarbu kas bus ateityje. Todėl unijos strategija yra labai aiški nepulti kelti tuoj pat indėlių palūkanų ar dalinti neatsakingai paskolas, galvojant tik apie trumpalaikius tikslus. Finansų rinkoje – stabilumas yra svarbiausia, remdamiesi ekspertų nuomone, mano unijos valdymo organai. Prisilaikydama šios nuostatos „Alytaus kredito unija“ yra įstojusi nare į šias organizacijas, kaip pvz.: Asociaciją „Lietuvos kredito unijos“ ir Lietuvos centrinę kredito uniją, kurios užtikrina finansinį stabilumą, atstovauja aukščiausiuose valdžios lygmenyse, pataria kokybės, kvalifikacijos kėlimo, informacinių technologijų, rinkodaros ir kitais klausimais. Tai padeda užtikrinti „Alytaus kredito unijos“ finansinį stabilumą, patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę.

Taigi, Alytaus bendruomenės aktyvus dalyvavimas kredito unijos veikloje narystės ir bendruomenės narių pagrindu, kadangi nariai yra kredito unijos savininkai, yra svarbus partnerystės indėlis, kuris gali ženkliai įtakoti ne tik pačios bendruomenės gerbūvį, bet ir regiono ekonominę ir socialinę padėtį.

 

Lietuvos kredito unijų asociacija,

Diana Komskienė