Sumanymas ir iniciatyva įkurti  Alytaus rajono ūkininkų kredito uniją atsirado 2002 m. Aktyviausiu ūkininkų kredito unijos steigimo iniciatoriumi buvo tuo metu buvęs Alytaus rajono meru ūkininkas Albertas Jusas, vienas iš pirmųjų Lietuvos ūkininkų, aktyviai veikęs kuriant Lietuvos ūkininkų sąjungą. Idėją palaikė žemės ūkio skyriaus vedėjas  Stasys Supranavičius, tuometinis Alytaus rajono tarybos narys, kontrolės komiteto pirmininkas Artūras Juškauskas ir Ūkininkų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkas Gintaras Kavaliauskas.

Daugelis rajono ūkininkų suprato, kad spręsti vis didėjančią apyvartinių ir investicinių lėšų problemą gali tik patys, susikooperavę ir įsteigę savą savišalpos fondą. Priimtiniausia tokio savitarpio pagalbos fondo forma tuo metu buvo ir pasirinkta kredito unija. Iniciatoriai kreipėsi į jau veikiančią Lietuvos Centrinę kredito uniją dėl pagalbos įsteigti ūkininkų kredito uniją. Norint įsteigti kredito uniją, užregistruoti ir gauti Lietuvos banko licenciją veiklai, reikėjo surinkti  ne mažiau penkiasdešimties narių ir sunešti ne mažiau 15000 Lt pajinio kapitalo.

Idėja apie kredito unijos kūrimą tarp ūkininkų sklandė beveik du metus, kol 2003 metų rudenį, Alytaus rajono savivaldybės didžiojoje konferencijų salėje buvo sukviestas ūkininkų ir juos palaikančių valdžios atstovų susirinkimas, kuriame nutarta  kurti Alytaus kredito uniją. Susirinkimo metu  išrinkti penki asmenys steigėjai, kuriems  suteikta teisė sudaryti ir notariškai pasirašyti Alytaus kredito unijos steigimo sutartį, atidaryti banko įstaigoje kaupiamąją sąskaitą ir rinkti pajinius įnašus.

Tvarkyti Alytaus kredito unijos steigimo reikalus buvo įgalioti: Zenonas Anušauskas, Stasys Supranavičius, Artūras Juškauskas, Vladas Matonis ir Vytas Bencevičius.

Surinkus reikiamą sumą pajinių įnašų ir pageidaujančių būti kredito unijos nariais skaičių, 2004 m. pavasarį  sukviestas Alytaus kredito unijos steigiamasis susirinkimas. Jo metu apsvarstyti ir patvirtinti Alytaus kredito unijos įstatai, išrinkta Alytaus kredito unijos valdyba, paskolų komitetas, stebėtojų taryba ir revizorius.

Alytaus kredito unija yra bendruomenės sukurta kooperatinė kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis. Kredito unija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymu, savo įstatais, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymu, kitais įstatymais bei priežiūros institucijos priimtais teisės aktais. Alytaus kredito unija licenciją savo veiklai gavo 2004 m. gegužės 20 d. Kredito unijos veiklą priežiūri ir kontroliuoja Lietuvos bankas. Alytaus kredito unija yra Lietuvos Centrinės kredito unijos narė ir Asociacijos „Lietuvos kredito unijos“ narė.

Alytaus kredito unija priima indėlius, teikia paskolas, išduoda kreditines ir debetines korteles, teikia pinigų pervedimo ir elektroninės bankininkystės paslaugas.

Kredito unija – tai alternatyva bankams, tai galimybė pasirinkti ar savo finansinius išteklius visiškai patikėti tvarkyti kitiems, ar turėti galimybę tai kontroliuoti pačiam. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja unijos nariai. Visi kredito unijos nariai gali užeiti į kredito uniją ir sužinoti kapitalo pakankamumo, likvidumo, pelningumo ir kitus unijos būklės rodiklius.

Kredito unijai licenciją suteikia ir veiklą prižiūri Lietuvos bankas.

Visomis unijos teikiamomis paslaugomis fiziniai ir juridiniai asmenys gali naudotis tik tapę Alytaus kredito unijos nariais. Kredito unijos nariai yra kredito unijos savininkai.

Unijos nariu, turinčiu balsavimo teisę, gali būti fizinis asmuo jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Unijos asocijuotu nariu, neturinčiu balsavimo teisės, gali būti Lietuvos respublikoje įregistruoti ir Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančioje Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

1) asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;

2) kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą. Juridiniai asmenys gali būti kredito unijos nariais, jei jie atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių apibrėžimą.

Asmenys, norintys tapti kredito unijos nariais, turi pateikti unijos valdybai raštišką prašymą, sumokėti valdybos nustatytą vienkartinį stojamąjį mokestį ir įnešti į savo sąskaitą 100 Lt litų pajinį įnašą. Nutraukiant narystę unijoje, pajiniam įnašui skirta pinigų suma grąžinama.

Kredito unija turi teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, teikti pinigų pervedimo paslaugas ir ne unijos nariams (klientams):

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių įstaigoms ir institucijoms, Lietuvos Respublikoje įsteigtoms asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, profesinių sąjungų organizacijoms, labdaros ir paramos fondams, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondams, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka kredito unijos narių nepilnamečiams vaikams (įvaikiams) ar globojamiems vaikams, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys.

Alytaus kredito unijos yra šie organai: • visuotinis narių susirinkimas • valdyba • stebėtojų taryba • paskolų komitetas • revizorius.

Visuotinis narių susirinkimas gali rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto ir revizijos komisijos narius (revizorių), tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, priimti nutarimą dėl pelno paskirstymo ar nuostolių atlyginimo ir t.t.
Kredito unijos pelno dalis, visuotinio narių susirinkimo sprendimu, gali būti skiriama kredito unijos narių apyvartai proporcingoms išmokoms ir (ar) dividendams mokėti.

Kredito unijos valdyba – tai kredito unijos kolegialus valdymo organas, kurį renka visuotinis kredito unijos narių susirinkimas iš kredito unijos narių. Valdyba priima sprendimus kredito unijos vardu ir įgyvendina kredito unijos misiją. Unijos valdyba sveikia pagal Kredito unijų įstatymą ir Alytaus kredito unijos įstatus. Pagrindinė kredito unijos valdybos veikla – tai kolegialus (komandinis) kredito unijos problemų sprendimas, optimaliausių sprendimų paieška ir priėmimas, pačių priimtų sprendimų vykdymo organizavimas ir/arba sprendimų vykdymas.

Stebėtojų taryba yra kolegialus kredito unijos priežiūros organas. Stebėtojų tarybą renka kredito unijos visuotinis narių susirinkimas. Stebėtojų taryba kontroliuoja kaip paskolų komitetas, valdyba ir administracijos vadovas vykdo visuotinio narių susirinkimo nutarimus, vertina kredito unijos, jos valdybos, paskolų komiteto veiklą, finansinių išteklių kaupimą ir naudojimą, darbo apmokėjimą, finansinę būklę, vykdo kitas jai įstatymo priskirtas funkcijas.

Paskolų komitetą renka visuotinis kredito unijos narių susirinkimas iš kredito unijos narių. Paskolų komitetas nagrinėja kredito unijos narių prašymus dėl paskolų. Jis numato paskolos išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką ir teikia pasiūlymus dėl šių klausimų kredito unijos valdybai ar administracijos vadovui.

Revizorius privalo patikrinti kredito unijos metinę finansinę atskaitomybę, tuo remdamasis pateikti revizoriaus išvadą dėl šios atskaitomybės visuotiniam kredito unijos narių susirinkimui.

Administraciją sudaro kredito unijos administracijos vadovas ir buhalteris . Kredito unijos administracija vykdo visuotinio narių susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos nutarimus ir atlieka kitas įstatymuose, kredito unijos dokumentuose nustatytas funkcijas.