Geros naujienos Alytaus KU

Kategorija Be kategorijos | 0

Didžiojo visuomenės susirūpinimo artėjančiu sunkmečiu fone nepastebime, o kartais nenorime pastebėti ir gerų, viltį teikiančių naujovių. Gera, didelę viltį teikianti naujiena aktuali visiems gyventojams – tai kad nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo dar 2008 m. birželio 17 dieną Lietuvos Respublikos (LR) Seime priimtas Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo įsigaliojimas atveria plačias galimybes kiekvienam iš mūsų.
Lietuvoje, o ir visame pasaulyje veikia dvi kredito įstaigų sistemos. Tai bankų  ir kredito unijų sistema. Kredito unijos – tai kooperatinės bendrovės, sukurtos savo narių finansinėms problemoms spręsti ir būti nepriklausomais nuo bankų. Kredito unijos nariai sudaro bendrą fondą ir iš jo vieni kitiems skolina pinigus. Kredito unijos nuo bankų skiriasi savo priklausomybe ir valdymo principu. Unijos priklauso tik Lietuvos žmonėms. Alytaus kredito unijos nariai ir klientai yra tik Alytaus rajono ir nedidelė dalis miesto gyventojų. Unijos nariai  vieni kitus pažįsta. Būdamas kredito  unijos vadovu gal visų ir neprisimenu, bet nėra nei vieno kredito unijos nario, kurio kas nors iš valdybos narių nepažinotų. Patys nariai formuoja unijos politiką ir nustato palūkanų normas. Visi turi galimybę susipažinti su unijos veiklos rodikliais, juos seka ir sprendžia kaip rodiklius valdyti. Todėl indėlius laikyti kredito unijoje yra saugiausia.

Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymas parengtas siekiant suderinti Kredito unijų įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso, LR Finansų  įstaigų įstatymo, LR  Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų ) įstatymo, Lietuvos Centrinės kredito unijos įstatymo, Europos sąjungos teisės aktų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Pagrindinės Kredito unijų pasikeitusio įstatymo nuostatos, kurios turės įtakos kredito unijų tolesnei veiklai, yra šios:

Naujajame įstatyme, palyginti su anksčiau galiojusiu Kredito unijų įstatymu, pakeistas narystės kriterijus: nelieka tokių narystės kriterijų kaip profesinis bendrumas ar priklausymas tam tikram  formaliam žmonių ratui (pav., priklausymas viasuomeninėms organizacijoms ir pan.), o įvedamas teritorinis narystės kriterijus. Kredito unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi LR savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių kitų savivaldybių teritorijose. Dabar Alytaus kredito unijos nariu gali tapti kiekvienas Alytaus miesto ar rajono gyventojas.

Išsiplėtė asmenų, iš kurių kredito unija turi teisę priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas, sąrašas. Indėlius ir kitas grąžintinas lėšas kredito unija turės teisę priimti iš savo narių ir LR Vyriausybės ar savivaldybių įstaigų ir institucijų, LR  įsteigtų asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, profesinių sąjungų organizacijų, labdaros ir paramos fondų, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų, taip pat LR civilinio kodekso numatyta tvarka iš kredito unijos narių nepilnamečių vaikų (įvaikų) ar globojamų vaikų. 2008 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo pakeitimas. Įstatymu numatyta, kad kredito įstaigose yra draudžiami fizinių ir juridinių asmenų indėliai 100 000 eurų suma kompensuojant 100 proc. Taigi, unijoje kaip ir kiekvienoje kredito įstaigoje vienam indėlininkui kompensuojama po 100 000 eurų, t.y. 345 280 litų.

Pelną kredito unija dabar jau gali skirstyti ne tik apyvartai proporcingoms išmokoms (buvusio įstatymo nuostata), bet taip pat ir (ar) dividendams mokėti. Tai labai svarbi nuostata, nes tik kredito unijose pelnas gali būti padalintas kredito unijos nariams – nei viename banke klientas, pasibaigus metams, neatgaus net mažiausios banko pelno dalies, nes jis nėra banko savininkas. Kredito unija – kooperatyvas, kiekvienas klientas kartu ir kredito unijos savininkas. Todėl jis dalyvauja kredito unijos valdyme ir gali gauti dalį kredito unijos pelno.  Nors  metų gale jautėsi finansinis sunkmetis, tačiau Alytaus kredito unija 2008 metus užbaigė su didžiausiu pelnu, kuris buvo nuo unijos įsikūrimo pradžios.

Apibendrinant  naujajame Kredito unijų įstatyme įtvirtintas nuostatas, galima teigti, kad priėmus naują Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymą, padidės LR kredito unijų stabilumas bei skaidrumas. Įvedami išorės ir vidaus audito reikalavimai atvers galimybes kredito unijoms tapti dar saugesnėmis, dar labiau apsaugotos bus kredito unijų narių santaupos. Kredito unijos nariams bus teikiamos įvairesnės paslaugos, kredito unijų veikla bus paprastesnė ir patogesnė.

 

Alytaus kredito unijos valdybos pirmininkas,

Zenonas Anušauskas